นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท ศรีรุ่งเรือง เซฟ แอนด์ สตีล เฟอร์นิเจอร์ 

ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของลูกค้า เราจะจัดเก็บ บันทึก ยึดถือ เก็บรักษา เปิดเผย โอน หรือใช้ข้อมูลส่วนตัวเฉพาะกิจการที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เท่านั้น เราจะจัดเก็บข้อมูลเพียงเท่าที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการดังกล่าว และเราจะจัดเก็บเพียงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อทางธุรกิจระหว่างท่านกับเราเท่านั้น

เราจะเก็บรักษาข้อมูลของท่านในระยะเวลาเพียงเท่าที่กฎหมายอนุญาตให้กระทำหรือในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บข้อมูลนั้น ๆ ดังนี้

 • เพื่อเป็นข้อมูลในการตรวจสอบตัวตน และความน่าเชื่อถือของลูกค้า เพื่อใช้พิจารณาเงื่อนไข ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการจำหน่าย การให้บริการ – การจัดส่ง หรือชำระเงิน
 • เพื่อการแจ้งข้อมูลสินค้า บริการ ส่วนลด หรือข้อมูลด้านต่างๆ ของบริษัทฯ แก่ลูกค้า
 • เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่าย การให้บริการ การจัดส่ง หรือการชำระเงิน รวมถึงธุรกรรมต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างลูกค้าและบริษัทฯ
 • เพื่อดำเนินการจัดส่งสินค้าหรือให้บริการตามคำสั่งซื้อสินค้าและการให้บริการต่างๆ ของลูกค้า
บริษัทฯจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าให้กับองค์กรอื่นๆในทุกกรณี เมื่อใดก็ตามที่มีการว่าจ้างบริษัทภายนอกเพื่อให้การสนับสนุนการบริการ เราอาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น ชื่อและที่อยู่เพื่อการจัดส่งสินค้า โดย บริษัทฯ จะควบคุมและตรวจสอบบริษัทเหล่านี้อย่างเข้มงวด เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าจะได้รับการปกป้องเสมอ
การจัดเก็บข้อมูลส่วนตัว เมื่อท่านสร้างบัญชีหรือให้ข้อมูลส่วนตัวของท่านผ่านทางเว็บไซต์ ข้อมูลที่เราจัดเก็บอาจรวมถึงข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้ของท่าน
 • ชื่อหน่วยงาน องค์กรของลูกค้า
 • ที่อยู่ซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ สาขา รวมถึงที่อยู่สำหรับการจัดส่งสินค้า
 • ที่อยู่อีเมล
 • เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน 
 • เบอร์โทรศัพท์มือถือ
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
 • ข้อมูลทางธนาคาร

การเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว
หากลูกค้าเปลี่ยนแปลง แก้ไข ยกเลิก ข้อมูลส่วนตัว ไม่ว่าจะเป็นรายการใดๆก็ตาม ลูกค้าสามารถแจ้งให้ บริษัทฯ ทราบในทันที โดยบริษัทฯ จะทำการแก้ไข และอัพเดทให้เป็นปัจจุบันที่สุด ตามที่ลูกค้าได้แจ้งไว้ โดยจะยังคงเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวดังกล่าว รวมถึงข้อมูลเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลงอย่างปลอดภัย ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดแก่บุคคลภายนอก
โดยลูกค้าสามารถแจ้งการเปลี่ยนแปลงผ่านช่องทางต่างๆ ได้ดังนี้
โทร. 02-539-5102 (AUTO) หรือ อีเมล์ sales.srirungruang@gmail.com

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว
บริษัท ศรีรุ่งเรือง เซฟ แอนด์ สตีล เฟอร์นิเจอร์ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข นโยบายความเป็นส่วนตัวได้ทุกเมื่อ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และทุกๆ การเปลี่ยนแปลงแก้ไขนโยบายใดๆ บริษัทจะแสดงให้ทราบทางเว็บไซต์ ทุกครั้ง

หากท่านมีความคิดเห็น คำแนะนำหรือคำติชม ท่านสามารถติดต่อเราโดยทางอีเมล : srr.tanangarn@gmail.com