นโยบายรับประกันคุณภาพ

นโยบายรับประกันคุณภาพ

บริษัท ศรีรุ่งเรือง เซฟ แอนด์ สตีล เฟอร์นิเจอร์ จำกัด เล็งเห็นถึงความสำคัญของคุณภาพสินค้าทุกชิ้นและทุกประเภทที่บริษัท ฯ จัดจำหน่ายเป็นอย่างสูง บริษัท ฯ จึงมุ่งมั่นที่จะส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพและคุ้มค่าคุ้มราคาต่อความไว้วางใจจากลูกค้าที่มีให้แก่บริษัท เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดสำหรับลูกค้าทุกท่าน

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

  • วัสดุที่ใช้ผลิตไม่ได้คุณภาพ ทำให้สินค้าไม่สามารถใช้งานได้ดีตามลักษณะการใช้งานของสินค้านั่น
  • โครงสร้างหลักของสินค้า เกิดความเสียหาย ผิดปกติ ทำให้สินค้าไม่สามารถใช้งานได้อย่างปกติ
  • การประกอบติดตั้งไม่ถูกวิธีโดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หรือการประกอบติดตั้งที่ไม่ได้มาตรฐาน ทำให้สินค้าไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ
  • ความเสียหายที่เกิดจากการขนส่งโดยเจ้าหน้าที่ของทางบริษัท ฯ

การรับประกันคุณภาพไม่ครอบคลุมถึงกรณีดังต่อไปนี้

  • ความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานสินค้าที่ผิดประเภท ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของการใช้งานสินค้า
  • ความเสียหายที่เกิดจากการดัดแปลง แก้ไข ปรับแต่ง สินค้าในภายหลังจากที่ได้รับมอบสินค้า
  • ความเสียหายที่เกิดจากการเคลื่อนย้าย ขนย้ายเองหลังจากได้รับมอบสินค้าจากบริษัท ฯ แล้ว
  • ความเสียหายจากเพลิงไหม้ ภัยธรรมชาติ การจลาจล รวมถึงการจัดวางสินค้าไม่เหมาะสม และการดูแลรักษาที่ไม่ถูกวิธี
  • ความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานของผู้ใช้งาน ไม่ว่ากรณีใด ๆ


ระยะเวลาการรับประกันสินค้า

  • เป็นไปตามข้อกำหนดของแต่ละแบรนด์สินค้า


ทั้งนี้ บริษัท ฯ เป็นผู้ประสานงาน  ดำเนินเรื่องการรับประกันสินค้าระหว่างลูกค้าและเจ้าของแบรนด์สินค้าแต่ละแบรนด์